شایعات
مطالب شایعات آیتیلاگز.

1100

شایعه: حماقت آمریکایی ها در مقابل ذکاوت روسی ها در استفاده از یک مداد

دانش و فناوری | شایعات مجازی

هر از چند گاهی یک شایعه سایت های اینترنتی را یکی پس از دیگری در هم می نوردد و این شایعات پشت سر هم از سایتی به سایت دیگر کوپی یا باز نویسی می شوند.

برای مقابله با این پدیده نا مناسب قصد داریم امروز یکی از شایعات منتشر شده را مورد بررسی قرار دهیم.

با آیتیلاگز همراه باشید تا با هم یک شایعه را بررسی کنیم.